Номер 03 (1492), 30.01.2020

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Як отримати безоплатну правову допомогу?

В Украïнi вже сiм рокiв iснує система надання безоплатноï правовоï допомоги (БПД). За цей час понад 2 мiльйонiв наших спiвгромадян скористалися цим державним сервiсом. Адвокати системи БПД домоглися понад 1 тис. виправдувальних вирокiв.

Право на безоплатну правову допомогу — гарантована Конституцiєю Украïни можливiсть для кожного отримати безоплатну первинну правову допомогу, а також можливiсть певноï категорiï осiб отримати вторинну правову допомогу у передбачених законом випадках.

Часто украïнцi iз найменш захищених категорiй вiдмовляються вiд захисту своïх прав, посилаючись на вiдсутнiсть коштiв. Але в тому i є сенс правовоï держави, аби можливiсть захистити себе мав кожен. Правовi послуги надаються адвокатами та працiвниками системи безоплатноï правовоï допомоги за рахунок коштiв державного бюджету.

Для отримання юридичноï консультацiï можна прийти до будь-якого центру чи бюро правовоï допомоги, зокрема в одеському регiонi працюють 30 офiсiв з надання безоплатноï правовоï допомоги. Нiякi документи для цього не потрiбнi, але краще принести тi, з якою людина звертається для отримання правовоï консультацiï.

Якщо потрiбен адвокат чи юрист для представництва iнтересiв у судi, треба звернутися до одного з мiсцевих центрiв або бюро правовоï допомоги та пiдтвердити свою належнiсть до однiєï з категорiй, якi мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це особи, якi мають невеликий рiвень доходу, тобто не бiльше двох прожиткових мiнiмумiв (з 1 сiчня –прожитковий мiнiмум для працездатних осiб — 2027 грн на мiсяць, для осiб, якi втратили працездатнiсть, — 1638 гривень грн), учасники бойових дiй, внутрiшньо перемiщенi особи, постраждалi вiд домашнього насильства, дiти та iншi соцiально вразливi верстви. З 1 сiчня цього року таке право отримали викривачi корупцiï.

Де розташованi центри та бюро правовоï допомоги?

Мiсцевi центри та бюро розташованi в усiх обласних центрах та майже всiх районних центрах. Якщо у людини є доступ до iнтернету, то вона може знайти iнформацiю у правничiй вiкiпедiï WikiLegalAid (https://wiki.legalaid.gov.ua). Зараз там розмiщено понад 1,4 тис. правових консультацiй, якi постiйно оновлюються. Вони написанi простою мовою, щоб бути зрозумiлими людям без юридичноï освiти.

Також є можливiсть зателефонувати до контакт-центру системи за номером 0 800 213 103. Оператори пiдкажуть, де знаходиться найближчий центр або бюро, що необхiдно для отримання правовоï допомоги, та надати юридичну консультацiю загального характеру. До речi, нещодавно оператори прийняли мiльйонний дзвiнок.

Крiм того, дiють мобiльнi та дистанцiйнi точки доступу до БПД. Працiвники системи проводять виïзнi прийоми громадян у вiддiленнях Пенсiйного фонду, соцiального захисту, герiатричних пансiонатах, лiкарнях тощо, надають адресну допомогу тим, хто не може самостiйно дiстатися до центру або бюро правовоï допомоги.

Нещодавно запрацював оновлений сайт системи (www.legalaid.gov.ua), який є бiльш зручним для користувачiв. Перше, що ви побачите, — хто має право на безоплатну правову допомогу, якi документи потрiбнi для ïï отримання. На сайтi є форми зворотнього зв’язку, за допомогою яких можна надiслати питання чи повiдомлення загального характеру, повiдомити про затримання, написати скаргу, дати iнформацiю на антикорупцiйну лiнiю.

Крiм того, отримати вiдповiдь на правове запитання можна, написавши повiдомлення на офiцiйних сторiнках центрiв у Facebook.

"Я нiчого не казатиму без свого адвоката".
Чи працює це в Украïнi?

Починаючи з 1 сiчня 2013 року, про всi випадки затримання полiцiя має повiдомляти регiональнi центри з надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги. Вони призначають затриманим адвоката. Адвокат, який спiвпрацює з системою БПД, приïде протягом двох годин.

Також затримана особа або ïï родичi можуть зателефонувати за номером 0 800 213 103 та повiдомити про затримання. Пiсля перевiрки iнформацiя буде передана до регiонального центру з надання БВПД.

Центри призначають адвокатiв також за рiшенням або ухвалою суду для захисту клiєнтiв у кримiнальних провадженнях.