Номер 17 (1457), 16.05.2019

З 1 КВIТНЯ ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВИЙ
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСIЙ
З УРАХУВАННЯМ НАБУТОГО СТРАХОВОГО СТАЖУ

Другий рiк поспiль органами Пенсiйного фонду з 1 квiтня без додаткового звернення особи здiйснюεться перерахунок пенсiй на найбiльш вигiдних умовах тим особам, якi на 1 березня року поточного року набули право на проведення перерахунку з урахуванням набутого ними страхового стажу.

Виходячи з положень частини 4 статтi 42 Закону Украïни "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", у разi якщо пенсiонер продовжував працювати, перерахунок пенсiï з урахуванням набутого страхового стажу проводиться не ранiше нiж через два роки пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiï або в разi набуття ним не менш як 24 мiсяця страхового стажу. При цьому для осiб, якi напрацювали 24 i бiльше мiсяцiв страхового стажу, в разi доцiльностi пенсiя перераховуεться також iз врахуванням заробiтноï плати за перiод, визначений частиною 1 статтi 40 зазначеного Закону.

Вiдтак, особам, якi працювали пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiï та на 1 березня набули право на вiдповiдний перерахунок пенсiï, не потрiбно звертатися до пенсiйноï служби iз заявами, оскiльки ïм з 1 квiтня проведено перерахунок пенсiй в автоматизованому режимi за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку.

В такий спосiб з 01.04.2019 в областi перераховано 6240 пенсiй з урахуванням набутого страхового стажу та 208 пенсiй з урахуванням стажу та заробiтку за вiдпрацьований час. Середнiй розмiр пiдвищення в результатi перерахунку з додаванням стажу становить 32,22 грн, з урахуванням стажу i заробiтку - 66,54 грн. В цiлому середнiй розмiр пiдвищення пенсiй в результатi проведеного перерахунку склав 33,33 грн.

Пенсiонери, якi продовжують працювати, але на 1 березня поточного року не набули право на проведення автоматизованого перерахунку, в разi виконання впродовж наступного року вимог частини 4 статтi 42 Закону Украïни "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" можуть звертатися до органiв Пенсiйного фонду Украïни за мiсцем перебування на облiку з заявами про проведення iндивiдуального перерахунку. В цьому разi перерахунок провадитиметься з першого числа мiсяця, якщо заяву з усiма необхiдними документами подано до 15-го числа включно, i з першого числа наступного мiсяця, якщо заяву з усiма необхiдними документами подано пiсля 15-го числа. В разi неподання пенсiонером такоï заяви перерахунок пенсiï буде проведено з 1 квiтня наступного року в автоматизованому режимi.

Центральне об'εднане УПФУ в м. Одесi.