Номер 39 (1528), 26.11.2020

Пенсiйне законодавство: роз'яснення спецiалiста

ЯКI ОСОБИ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕНСIЮ В РАЗI ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА?

Вiдповiдно до ст. 37 Закону Украïни "Про пенсiйне забезпечення" вiд 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далi — Закон) право на пенсiю в разi втрати годувальника мають непрацездатнi члени сiм’ï померлого годувальника, якi були на його утриманнi (стаття 38). При цьому дiтям пенсiï призначаються незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника.

Батьки i чоловiк (дружина) померлого, якi не були на його утриманнi, також мають право на пенсiю, якщо згодом втратили джерело засобiв до iснування.

Непрацездатними членами сiм’ï вважаються:

а) дiти, брати, сестри й онуки, якi не досягли 18 рокiв або старшi цього вiку, якщо вони стали iнвалiдами до досягнення 18 рокiв, при цьому брати, сестри й онуки — за умови, якщо вони не мають працездатних батькiв;

б) батько, мати, дружина, чоловiк, якщо вони є iнвалiдами або досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування";

в) один з батькiв, або чоловiк (дружина), або дiд, бабуся, брат чи сестра, незалежно вiд вiку i працездатностi, якщо вiн (вона) зайнятий доглядом за дiтьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, якi не досягли 8 рокiв, i не працює;

г) дiд i бабуся — в разi вiдсутностi осiб, якi за законом зобов’язанi ïх утримувати.

Вихованцi, учнi, студенти, курсанти, слухачi, стажисти мають право на пенсiю в разi втрати годувальника до закiнчення навчальних закладiв, але не довше нiж до досягнення ними 23-рiчного вiку.

Всi правила цього Закону, що стосуються сiмей померлих, вiдповiдно поширюються (оскiльки не обумовлено iнше) i на сiм’ï безвiсти вiдсутнiх, якщо безвiсна вiдсутнiсть годувальника засвiдчена у встановленому порядку.

Пiдготовлено юридичним управлiнням Головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.