Номер 5 (1445), 14.02.2019

Про подачу звiтностi та строки сплати €СВ

У сiчнi 2019 року вiд великих пiдприεмств, якi супроводжуються фахiвцями Одеського управлiння Офiсу великих платникiв податкiв ДФС, надiйшло 311,4 млн грн εдиного внеску на загальнообов`язкове державне соцiальне страхування, що на 43,7 млн грн бiльше показникiв сiчня 2018 року.

Крiм того, Одеське управлiння Офiсу ВПП ДФС повiдомляε, що, враховуючи Закон Украïни "Про Державний бюджет Украïни на 2019 рiк", розмiр мiнiмальноï зарплати у 2019 роцi складаε 4173 грн, а вiдповiдно мiнiмальна сума €СВ з 1 сiчня - 918,06 грн (4173 х 22 %).

Отже мiнiмальна сума εдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 роцi становить 2754,18 грн (918,06 грн х 3 мiсяцi).

Максимальна величина бази нарахування εдиного внеску на 2019 рiк становитиме з 1 сiчня 2019 року - 62595,00 грн (4173 х 15).

Також нагадуεмо, що εдиний внесок пiдлягаε сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника.

Звiт за оновленою формою Додаток 5 подаεться ФОП за звiтний перiод 2018 року до 9 лютого 2019 року вiдповiдно до Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого εдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Та не пiзнiше 19-го числа мiсяця, що настаε за звiтним кварталом, кожен пiдприεмець зобов`язаний сплачувати суму εдиного внеску не менше мiнiмального страхового внеску на мiсяць.

Начальник Одеського управлiння
Офiсу ВПП ДФС В. ТАЛПА.