Номер 01 (1490), 16.01.2020

Пенсiйний фонд Украïни — за легалiзацiю заробiтноï плати

Належний захист трудових прав працiвникiв, детiнiзацiя заробiтноï плати та легалiзацiя трудових вiдносин — ось однi з прiоритетних стратегiчних напрямiв розвитку держави.

Щомiсячно Головне управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi виявляє страхувальникiв, якi фактично недоплачують заробiтну плату та єдиний соцiальний внесок.

Незважаючи на роз’яснення в пресi та вимоги дiючого законодавства, оформлення найманих працiвникiв неналежним чином чи взагалi вiдсутнiсть оформлення залишається серйозною проблемою суспiльства.

Треба усвiдомлювати той факт, що коли роботодавець з якихось причин не звiтує або не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування за своïх найманих працiвникiв, то вiдповiднi перiоди роботи не зараховуються до страхового стажу працiвника, тобто не впливатимуть на майбутню пенсiю.

Ще одна ознака прихованоï зайнятостi — коли оформлюють працiвникiв погодинно, проставляючи у табелi робочого часу 2 або 4 години, тодi як насправдi вони працюють по 8 годин на день. У звiтностi, вiдповiдно, вiдображаючи зарплатню за 2 або 4 години, виплачують решту грошей у "конвертi".

Деякi роботодавцi намагаються не укладати трудовi угоди з працiвниками задля того, щоб мiнiмiзувати власнi витрати та отримати максимально можливий прибуток.

А працiвник тим часом отримує заробiтну плату в "конвертi" i офiцiйно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а вiдповiдно:

— вiн не матиме права на пенсiю;

— вiн позбавляється прав на вiдпустку, оплату лiкарняних та допомогу по безробiттю, права вiдпочивати у вихiднi та святковi днi, на охорону працi та соцiальне страхування.

До того ж вiн може бути звiльнений у будь-який момент, без попередження та виплати обiцяноï винагороди за працю.

Звертаємо вашу увагу, що Пенсiйний фонд у Реєстрi застрахованих осiб здiйснює облiк нарахованоï заробiтноï плати персонально, по кожному працiвнику чи пiдприємцю, а також веде облiк перiодiв роботи, за якi сплачено страховi внески. Саме вiд цих показникiв залежить розмiр майбутньоï пенсiï.

Слiд зауважити, що страховi внески на пенсiйне страхування входять до складу єдиного соцiального внеску. Тому вiд своєчасного та якiсного звiтування до органiв Державноï податковоï служби та повноти сплати єдиного внеску залежить iнформацiя, яка мiститься в реєстрi застрахованих осiб.

Кожен працiвник має можливiсть самостiйно контролювати нарахування йому заробiтноï плати та щомiсячно власноруч перевiряти тривалiсть страхового стажу у особистому кабiнетi, зареєструвавшись на веб-порталi Пенсiйного фонду Украïни (https://portal.pfu.gov.ua).

Головне управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.