Номер 40 (1433), 9.11.2018

Пенсiйне законодавство: роз'яснення спецiалiста

Якi змiни внесено до Порядку подання та оформлення документiв для призначення пенсiй?

Постановою правлiння Пенсiйного фонду Украïни вiд 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змiн до деяких постанов правлiння Пенсiйного фонду Украïни" (зареεстровано в Мiнiстерствi юстицiï 15.06.2018 за № 724/32176 та опублiковано 17.07.2018) внесено змiни до Порядку подання та оформлення документiв для призначення пенсiй.

Зокрема, починаючи з 1 жовтня 2017 року в разi якщо за перiод iз 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реεстрi застрахованих осiб Державного реεстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнi вiдомостi, необхiднi для призначення пенсiï вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строковоï вiйськовоï служби), полiцейським, особам рядового i начальницького складу, страховий стаж i заробiтна плата (дохiд) обчислюються на пiдставi довiдки про проходження вiйськовоï служби, нарахованi суми грошового забезпечення та сплаченi страховi внески. Форма такоï довiдки затверджена постановою правлiння Пенсiйного фонду Украïни вiд 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змiн до деяких постанов правлiння Пенсiйного фонду Украïни".

Крiм того, з 01.01.2018 для визначення права на призначення пенсiï за вiком до страхового стажу також зараховуються:

- перiод ведення пiдприεмницькоï дiяльностi iз застосуванням спрощеноï системи оподаткування, а також iз застосуванням фiксованого податку з 1 сiчня 1998 року по 30 червня 2000 року включно на пiдставi довiдки про реεстрацiю як суб'εкта пiдприεмницькоï дiяльностi;

- перiод перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами з 1 сiчня 2004 року по 30 червня 2013 року включно на пiдставi свiдоцтва про народження дитини, наказу про надання вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, довiдки з реεстру застрахованих осiб. Перiод перебування у вiдпустцi визначаεться як перiод, що вiдповiдаε тривалостi такоï вiдпустки, встановленiй статтею 17 Закону Украïни "Про вiдпустки", а для жiнок, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, - тривалостi, передбаченiй пунктом 10 частини першоï статтi 30 Закону Украïни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи", i передуε датi надання вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.

Якщо з приводу вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку жiнка не зверталась (у тому числi в разi смертi дитини до закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або мертвонародження, про що додатково подаεться свiдоцтво про смерть дитини), подаεться свiдоцтво про народження дитини. У цьому випадку перiод перебування у вiдпустцi визначаεться як перiод непрацездатностi за вiдомостями реεстру застрахованих осiб, що не може перевищувати тривалостi такоï вiдпустки, встановленоï статтею 17 Закону Украïни "Про вiдпустки", а для жiнок, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, - тривалостi, передбаченоï пунктом 10 частини першоï статтi 30 Закону Украïни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи". Перiод перебування у вiдпустцi без збереження заробiтноï плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку з 1 сiчня по 31 грудня 2004 року на пiдтверджуεться свiдоцтвом про народження дитини та наказом про надання такоï вiдпустки.

Пiдготовлено юридичним управлiнням
головного управлiння Пенсiйного фонду
Украïни в Одеськiй областi.