Номер 22 (1366), 23.06.2017

Зарплата "в конвертi" -
загроза своεму майбутньому

Сьогоднi iснуε чимало пiдприεмств, особливо серед представникiв малого бiзнесу, якi своïм робiтникам платять двi заробiтнi плати: офiцiйну та неофiцiйну, так звану "у конвертi".

А буваε i так, що платять лише неофiцiйну. Це незаконно, але вигiдно роботодавцю i, на перший погляд, працiвнику, який вважаε, що зробив вдалий вибiр мiж нижчоï офiцiйноï i вищоï "в конвертi" заробiтной платой. Крiм того, при отриманнi заробiтку в "конвертi" працiвнику надаεться можливiсть заощадити на податках, якi утримуються iз заробiтноï плати (прибутковий податок, εдиний соцiальний внесок, нарахування на фонд оплати працi).

Шановнi громадяни!

Ви повиннi знати, що якщо роботодавець укладаε з вами трудовий договiр, якщо в звiтах показуε вашу офiцiйну заробiтну плату i податки та збори з неï, то вiдомостi з усiх сплачених страхових внескiв накопичуються в центральнiй базi даних персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду Украïни. На пiдставi вiдомостей, поданих роботодавцями в централiзованому банку даних ПФУ на кожну застраховану особу вiдкриваεться електронна персональна облiкова картка з постiйним страховим номером, який вiдповiдаε iдентифiкацiйному коду. За весь перiод трудовоï дiяльностi у цiй картцi накопичуються данi про заробiток, страховi внески, сплаченi до Пенсiйного фонду, про стаж з усiх мiсць роботи, а також iншi вiдомостi, необхiднi для призначення пенсiï та виплати соцiальних допомог.

Отримувати пенсiю в Украïнi будуть тiльки працiвники зi страховим стажем не менше 15 рокiв. А оскiльки до страхового стажу зараховуεться лише перiод, пропорцiйний сплаченiй сумi страхових внескiв, то, вiдпрацювавши календарний рiк, ви можете "заробити" лише кiлька мiсяцiв трудового стажу. Тому, якщо ви отримуεте зарплату "в конвертi", знайте, що вас позбавляють страхового стажу.

На сьогоднiшнiй день автоматизована система персонiфiкованого облiку надаε можливiсть кожному працюючому в εдиному вiкнi кожного районного управлiння Пенсiйного фонду за мiсцем проживання одержати iнформацiю щодо його нарахованоï заробiтноï плати, щомiсячного розмiру сплачених внескiв до Пенсiйного фонду Украïни та страхового стажу. При виявленнi порушення прав працiвник може своεчасно звернутися з позовом до суду щодо дiй роботодавця, який позбавив його соцiальних гарантiй.

О. В. ГАБУ€ВА,
начальник сектору забезпечення
наповнення бюджету
Центрального об`εднаного УПФУ в м. Одесi.