Номер 24 (1368), 7.07.2017

Роз`яснення щодо правильностi
застосування вимог ст. 40 Закону Украïни
"Про загальнообов`язкове державне
пенсiйне страхування"

Згiдно зi статтею 40 Закону Украïни "Про загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон №1058) в редакцiï Закону Украïни вiд 29.03.2016 №1043 - VIII, за бажанням пенсiонера та за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами для обчислення пенсiï також враховуεться заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу пiдряд по 30.06.2000 року незалежно вiд перерв.

Пунктом 1.7 роздiлу I Порядку подання та оформлення документiв для призначення (перерахунку) пенсiй вiдповiдно до Закону Украïни "Про загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування", затвердженого постановою правлiння Пенсiйного фонду Украïни вiд 25.11.2005 № 22-1 (далi - Порядок), передбачено, що у разi, якщо до заяви про призначення пенсiï доданi не всi необхiднi документи, орган, що призначаε пенсiю, письмово повiдомляε заявника про те, якi документи необхiдно подати додатково, про що в заявi про призначення пенсiï робиться вiдповiдний запис. Якщо вони будуть поданi не пiзнiше трьох мiсяцiв iз дня повiдомлення про необхiднiсть подання додаткових документiв, то днем звернення за призначенням пенсiï вважаεться день прийняття заяви про призначення пенсiï або дата, зазначена на поштовому штемпелi мiсця вiдправлення заяви.

Акт перевiрки первинних документiв, що слугували пiдставою для видачi довiдки про заробiтну плату, не ε документом, про необхiднiсть подання якого повiдомляεться заявник.

Водночас згiдно з абзацем 2 пiдпункту 3 пункту 4.2 роздiлу IV Порядку орган, що призначаε пенсiю, маε право вимагати вiд пiдприεмств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб до оформлення у тимчасовий строк з дня подання заяви прийнятих i подання додаткових документiв, передбачених законодавством, а також перевiряти обгрунтованiсть ïх видачi.

Враховуючи зазначене, якщо за результатами перевiрки первинних документiв пiдтверджено зазначенi в довiдцi суми заробiтку, то обчислення пенсiï з врахуванням цiεï довiдки необхiдно здiйснити з дня призначення пенсiï незалежно вiд дати проведення перевiрки.

Коли за результатами перевiрки первинних документiв виявлено, що в наданiй заявником довiдцi про заробiтну плату зазначенi суми заробiтку не вiдповiдають первинним документам, то в разi надання пiдприεмством, установою, органiзацiεю новоï довiдки про заробiтну плату до спливу тримiсячного термiну з дня подання заяви, обчислення пенсiï з врахуванням новоï довiдки здiйснюεться з дати права. Якщо пiдприεмство, установа чи органiзацiя нададуть нову довiдку про заробiтну плату пiсля спливу тримiсячного термiну з дня подання заяви, то слiд повiдомити заявника про результати перевiрки та про необхiднiсть подання заяви для обчислення пенсiï з врахуванням новоï довiдки про заробiтну плату. Таке обчислення пенсiï здiйснюεться зi строкiв, передбачених частиною 4 статтi 45 Закону № 1058.

Н. В. В€ЧКАНОВА,
начальник Киïвського вiддiлу
обслуговування громадян.