Номер 26 (1419), 3.08.2018

До уваги страхувальникiв

Внесено змiни до Порядку формування
та подання звiту з €СВ

Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украïни вiд 15.05.2018 року № 511 внесено змiни до Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого εдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Украïни вiд 14 квiтня 2015 року № 435, та викладено зазначений Порядок у новiй редакцiï.

Документ набираε чинностi з 01.08.2018 року. Таким чином, звiт за оновленою формою подаεться вперше починаючи зi звiтностi за серпень 2018 року - до 20 вересня 2018 року.

Зокрема, серед новацiй оновленого Порядку можна видiлити наступнi:

- для членiв фермерських господарств, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах, звiтними перiодами ε календарнi мiсяцi, якi формуються та вiдображаються у рiчнiй звiтностi, що подаεться до 01 травня року за результатами фiнансового року. Звiт подаεться за формою згiдно Додатка 5 iз зазначенням типу форми "початкова".

Змiнилася Таблиця 5 Звiту з €СВ:

- у графi 11 зазначатимуть дату початку i закiнчення проходження вiйськовоï служби та вiдпусток. Вiдповiдно, додали новi категорiï осiб:

7 - особи iз числа вiйськовослужбовцiв, особи рядового i начальницького складу, якi отримують допомогу у зв`язку з вагiтнiстю та пологами,

8 - особи iз числа вiйськовослужбовцiв, особи рядового i начальницького складу;

- з`явилися наступнi графи:

12 - професiйна назва роботи,

13 - код загальносоюзного класифiкатора професiй, посад та тарифних розрядiв (код ЗКППТР),

14 - код класифiкатора професiй - вибираються iз довiдника, що вiдповiдаε нацiональному класифiкатору Украïни "Класифiкатор професiй ДК 003:2010",

15 - посада - назва посади вiдповiдаε запису у трудовiй книжцi,

16 - документ-пiдстава про початок роботи та вiдпустку, кiнець трудових або цивiльно-правових вiдносин, переведення на iншу посаду,

19 - вiйськове звання.

Запис про переведення працiвника на iншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у Таблицю 5 в такому самому порядку, як i про прийняття на роботу. Записи про причини звiльнення в Таблицi 5 мають вноситися у точнiй вiдповiдностi з формулюванням чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдну статтю, пункт закону, наприклад п. 4 ст. 40 КЗпП Украïни.

У разi, якщо за даними страхувальника протягом звiтного перiоду не було зафiксовано фактiв укладання та розiрвання трудових угод (цивiльно-правових договорiв), змiни посади, термiнiв проходження вiйськовоï служби або надання вiдповiдноï вiдпустки, Таблиця 5 Додатка 4 до цього Порядку не формуεться та не надаεться.

Таблиця 6 Звiту з €СВ також зазнала змiн. У неï додали новий код типу нарахувань 14 - сума рiзницi мiж розмiром мiнiмальноï заробiтноï плати та фактично нарахованоï заробiтноï плати (доходу) за попереднi перiоди у зв'язку iз здiйсненням перерахунку при звiльненнi працiвника за попереднi перiоди, пов'язанi з уточненням днiв використаноï наперед вiдпустки (у зв'язку iз сторнуванням).

Також в Додаток 2 до Порядку додали новi коди категорiй застрахованих осiб 50-66, з урахуванням яких формуються вiдомостi Таблицi 6.

Звiт, згiдно Додатка 5 до Порядку, вiдтепер складаεться лише з Таблицi 1 "Нарахування εдиного внеску на загальнообов`язкове державне соцiальне страхування" та Таблицi 2 "Наявнiсть пiдстав для облiку стажу окремим категорiям осiб вiдповiдно до законодавства" замiсть Таблиць 1-4.

Головне управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.