Номер 17 (1549), 1.07.2021

СОНЦЮ I ВIТРУ НАЗУСТРIЧ

Високi тарифи на послуги ЖКГ є найбiльш значущою проблемою Украïни. Так вважає майже 57% опитаних пiд час соцiологiчного дослiдження, яке навеснi цього року провели Iнститут Горшенiна та Представництво Фонду iм. Фрiдрiха Еберта в Украïнi. Ця проблема бентежить наших спiввiтчизникiв навiть бiльше, нiж воєнний конфлiкт на сходi та пандемiя коронавiрусу Covid-19.


Така стурбованiсть зрозумiла, але проблема, на жаль, не щезне, принаймнi найближчим часом. Оскiльки чи не найголовнiша причина постiйного зростання тарифiв — постiйне ж подорожчання енергоносiïв.

Украïна належить до тих краïн, якi лише частково забезпеченi традицiйними видами первинноï енергiï, особливо це стосується нафти та газу. Тому доводиться iмпортувати майже 40% енергоресурсiв, цiни на якi зазвичай знаходяться на високому рiвнi. Такоï значноï залежностi вiд iмпорту можна було б уникнути, якби не дуже неефективне використання цих ресурсiв.

"За мiжнародними стандартами, Украïна — один iз найбiльш неефективних споживачiв енергiï через велику частку енергоємних секторiв, застарiлi та неефективнi технологiï та вкрай виснаженi основнi засоби, зокрема неефективнi системи централiзованого теплопостачання та неякiсний фонд будiвель", — вважає Олександр Домбровський, який певний час очолював комiтет Верховноï Ради Украïни з питань паливно-енергетичного комплексу.

За його iнформацiєю, Украïна споживає майже у 3,2 рази бiльше енергiï на одиницю ВВП, нiж у середньому по ОЕСР(Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та розвитку), у 3,8 рази бiльше, нiж у середньому в Європейському Союзi, а середнє значення для свiту перевищує у два рази.

Такий стан речей створює небажану соцiальну напругу у суспiльствi; до речi, економiчна ситуацiя та низький рiвень життя населення — це четверта за значимiстю проблема, яка хвилює жителiв Украïни. А залежнiсть вiд iмпортних енергетичних ресурсiв у сучасних геополiтичних умовах взагалi становить велику загрозу нацiональнiй безпецi.

* * *

Украïна — не перша i далеко не єдина краïна, яка зiткнулася зi згадуваними вище проблемами. I людство винайшло ефективну "протиотруту" — "зелена", або вiдновлювальна енергетика.

Мова йде про електроенергiю, яку отримують iз так званих вiдновлюваних джерел енергiï (ВДЕ). Сюди входять сонячна, вiтрова, бiоенергетика, гiдроенергетика, геотермальна та енергiя довкiлля. Головна перевага "зеленоï" енергетики полягає у тому, що ïï отримують iз джерел, якi присутнi в природi постiйно або перiодично. На вiдмiну вiд викопних (нафта, газ, вугiлля), якi не є вiчними, до того ж ïхнi запаси поступово вичерпуються.

Передовi краïни Європи ще з другоï половини минулого столiття поступово почали вiдмовлятися вiд глобального використання традицiйних джерел енергiï. У Нiмеччинi, наприклад, вже бiльше 20 рокiв розробляють рiчнi плани щодо розвитку ВДЕ. I розвинутi краïни теж рухаються у цьому напрямку. В Украïнi цей процес розпочався наприкiнцi 2000-х рокiв, i тут, крiм згаданих причин, чималу роль зiграв фактор екологiï.

* * *

Не перше десятилiття, а останнi роки особливо швидко, у суспiльствi розповсюджується тренд на все, що пов’язано з екологiєю. Люди поступово переходять вiд пластикових пакетiв на еко-шоппери, вiд одноразових стаканчикiв для напоïв на багаторазовi складнi чашки, вiд викидання вiдходiв до одного смiттєвого баку на сортування тощо. I, мабуть, було б дивно, якби ця тенденцiя не зачепила енергосферу.

Величезна перевага ВДЕ над традицiйними джерелами полягає у тому, що вони не видiляють вуглекислий газ, який сприяє утворенню парникового ефекту, що призводить до глобального потеплiння з усiма поганими наслiдками у виглядi змiни клiмату (останнiми роками ми це добряче вiдчуваємо на собi). Не будемо зараз спинятися на цих процесах; зацiкавленим радимо переглянути номери "Порто-франко" вiд 4 та 11 грудня 2015 року та 12 травня 2017 року. Вiдзначимо лише, що згiдно iз Паризькою клiматичною угодою, в Украïнi до 2050 року частка ВДЕ повинна досягнути 30 %. А над цим треба працювати, як кажуть, прискореними темпами. Втiм, iншого шляху i справдi немає.

"Вiдновлювана енергетика — це, дiйсно, незворотнiй шлях всього свiту", — стверджує Костянтин Гура, в.о. Голови Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження Украïни. — "Вона несе цiлу низку безперечних переваг: енергетичних, екологiчних, соцiальних. Багато краïн свiту розцiнюють "зелений" перехiд як можливiсть для економiчного вiдновлення пiсля кризових часiв пандемiï".

Мiнiстр закордонних справ Украïни Дмитро Кулеба також переконаний, що "зелений" перехiд економiк є iсторичною данiстю, i хоча виробники нафти та газу намагатимуться зберегти статус-кво, iсторiю неможливо зупинити. Виступаючи на панельнiй дискусiï "Енергетика: яке майбутнє нас очiкує?" у рамках Анталiйського дипломатичного форуму, Кулеба заявив, що "для Украïни розвиток альтернативних джерел енергiï, особливо вiдновлюваних, несе велике полегшення та вiдкриває новi можливостi. Ще десять рокiв тому частка сонячноï та вiтровоï генерацiï в нашiй економiцi була майже непомiтною. Нинi це важливий елемент енергобалансу Украïни".

I дiйсно, як повiдомив Костянтин Гура, протягом 2010–2019 рокiв вiдповiдно до Енергетичного балансу частка ВДЕï у валовому кiнцевому енергоспоживаннi збiльшилась майже у три рази: iз 2,9 % до 8,1 %.

* * *

Зрозумiло, що цей процес не мiг обiйти Одеську область, де завдяки клiмату можна розвивати усi види "зеленоï енергетики". Навiть бiльше, наш регiон, за визнанням Констянтина Гури, є "одним iз лiдерiв по розвитку вiдновлювальноï енергетики, тому що тут є i сонячна енергетика, i вiтрова, i трохи бiоенергетики, коли виготовляють теплову та електричну енергiю iз вiдходiв лiсового господарства та сiльського господарства".

Активна фаза переходу на ВДЕ у нашому регiону почалася у серединi 2000-х, особливо ж пiсля введення так званого "зеленого тарифу" — економiчного механiзму винагороди за генерацiю електроенергiï iз ВДЕ.

Як вважає експерт з питань енергоефективностi Сергiй Лейвiков, протягом багатьох рокiв "зелений тариф" в Украïнi був чи не найвищим у свiтi, i це сприяло будiвництву сонячних та вiтрових станцiй.

"Розпочинали з використання енергiï Сонця, тому що сонячнi поля з часом можна розширювати, а от iз вiтровим парком — дещо складнiше. Загальна висота вiтряка з урахуванням турбiни може досягати близько 140 метрiв, а вартiсть такоï вiтротурбiни може коливатися вiд 1 до 2,5 мiльйона євро. Тобто створення сонячного парку — процес бiльш дешевий. Зараз у кожному районi Одеськоï областi (пiсля укрупнення) дiють по кiлька сонячних станцiй. Розвивається також вiтрова енергетика, загалом наш регiон за кiлькiстю електростанцiй є лiдером у схiднiй Європi", — каже Сергiй Лейвiков.

Велику роль тут зiграли державнi програми стимулювання, такi, як "теплi кредити" тощо. До процесу пiдключилися Органи мiсцевоï влади. Так, у 2017 роцi голова Одеськоï облдержадмiнiстрацiï та директор енергетичного холдингу KNESS GROUP пiдписали меморандум про спiвпрацю та iнвестування 80 мiльйонiв доларiв на будiвництво в областi трьох сонячних електростанцiй. Також на мiсцях розробляли та впроваджували програми компенсацiï витрат на проекти для домашнiх господарств. Та найбiльш значущою була мiжнародна технiчна допомога в усiх можливих ïï проявах: кредитнi програми, гранти на освiтнi проекти, на ресурснi центри тощо. Велику роль у популяризацiï використання ВДЕ зiграли програми розвитку ООН.

Кредити Свiтового Банку, Банку реконструкцiï та розвитку, Європейського iнвестицiйного банку — цi iнструменти були доступнi украïнським пiдприємствам.

* * *

Стандартизацiя, сертифiкацiя технологiй, гармонiзацiя законодавства та будiвельних норм iз європейськими — цi процеси постiйно проходять у нашiй краïнi ще з першоï половини 1990-х рокiв. Особливо ж — пiсля пiдписання Угоди про асоцiацiю мiж Украïною та Євросоюзом, де в статтi 338 Глави 1 Роздiлу 5 зазначено, що. зокрема, що "Взаємне спiвробiтництво включатиме, серед iншого, такi сфери:

(J) розвиток i пiдтримка вiдновлюваноï енергетики з урахуванням принципiв економiчноï доцiльностi та охорони навколишнього середовища...".

"Процес впровадження стандартiв та норм не припиняється, тим бiльше, що зараз усi ринки для нашоï краïни вiдкритi, можна вивчати i купувати те, що може бути максимально ефективним у вiтчизняних умовах. Украïнi доступнi усi тi технологiï, що є в Європi, США, Iзраïлi, Японiï. Ми вiдстаємо вiд цих краïн з точки зору iнфраструктури, ïï стану, ïï експлуатацiï, але точно не в питаннях розвитку "зеленоï енергетики", — вважає Сергiй Лейвiков.

До речi, це можна добре помiтити на прикладi Одеськоï областi. Коли потрапляєш до сiльських поселень чи приватного сектору самоï Одеси, Iзмаïлу, Чорноморська та iнших мiст, впадає в око, що мешканцi досить активно встановлюють на дахах своïх будинкiв сонячнi панелi. Це загальний процес. За останнi шiсть рокiв стрiмко зрiс попит украïнцiв на такi панелi стрiмко зростає. Якщо на кiнець 2015 року в усiй краïнi налiчувалося лише бiля 240 родин iз власними сонячними електростанцiями, то на кiнець першого кварталу 2021 року таких сiмей вже майже 32 тисячi. Сума iнвестицiй сягає 640 млн євро. Цi 32 тисячi сiмейних СЕС виробляють на рiк 1 млн МВт-год "чистоï" електроенергiï, яка може забезпечити електроенергiєю умовно понад 320 тис. домогосподарств.

* * *

За використанням сонячноï енергiï стрiмко розвивається й використання вiтровоï. Крiм цього, розбудовується бiоенергетика. Iз 2014 року по квiтень 2021 року введено в експлуатацiю 2,5 ГВт нових потужностей в альтернативнiй теплоенергетицi. Сюди вкладено iнвестицiй на суму близько 550 млн євро.

"Бiоенергетика має колосальний потенцiал для розвитку в Украïнi", — вважає заступник Голови Держенергоефективностi Юрiй Шафаренко. — "Щоб цей потенцiал було реалiзовано, ми разом iз Мiненерго та Бiоенергетичною асоцiацiєю Украïни пiдготували низку законопроектiв. У них мова йде про стимулювання вирощування енергокультур, розвиток ринку твердих бiопалив, рiдких бiопалив, ринку бiометану, звiльнення бiопалива вiд податку на СО2. Частина законопроектiв вже зареєстрована у Парламентi".

* * *

На жаль, у нашiй краïнi досить широко розповсюджена думка про те, що "зелена" енергетика дуже дорога. Цьому сприяє величезна проблема iз "зеленими" тарифами. На початок сiчня цього року виробникам енергiï з вiдновлюваних джерел, передусiм Сонця, держава винна величезну суму. За даними держпiдприємства "Гарантований покупець", заборгованiсть за компенсацiю "зелених" тарифiв сягає майже 24 мiльярдiв гривень. (Чому так сталося — тема, якоï ми торкнемося в окремiй публiкацiï).

Втiм, Костянтин Гура налаштований оптимiстично. Виступаючи нещодавно на запуску першого блоку новоï Днiстровськоï вiтровоï електростанцiï у селi Староказаче Бiлгород-Днiстровського району Одеськоï областi, вiн розповiв про тренди розвитку вiдновлювальноï енергетики.

"Перший тренд. Зараз мова йде про запровадження "зелених аукцiонiв". Це має сприяє тому, щоб енергiя ставала дешевшою.

Другий тренд. Зараз багато пiдприємств вже використовують "зелену енергетику" для забезпечення власних потреб, бо вартiсть "зелених" технологiй падає, завдяки чому i вартiсть електроенергiï, яка вироблена iз ВДЕ, стає спiввiдносною з вартiстю енергiï з традицiйних джерел.

Третiй тренд — це запровадження системи гарантiй походження. Що дозволить усiм вiдновлювальним генерацiям заходити на вiльний ринок, продавати електроенергiю, конкурувати iз атомною, вугiльною, газовою. З iншого боку, якщо ти генеруєш чисту "зелену" енергiю, то отримуєш так звану гарантiю походження i документ, який пiдтверджує, скiльки ти згенерував цiєï енергiï. Гарантiï походження є товаром, який можна купувати та продавати. На продажу цих гарантiй походження, як i на продажу власне електроенергiï, можуть заробляти виробники, якi працюють у сферi "зеленоï енергетики".

Останнi пiвтора роки — не найкращий час для розвитку будь-якого виробництва. Але попри пандемiю та усi пов’язанi iз нею кризовi явища, "зелена" енергетика розвивається. Станом на кiнець першого кварталу 2021 року в Украïнi введено 8,8 ГВт потужностей, що генерують електроенергiю з вiдновлюваних джерел. Лише за 2020 рiк залучено 1,2 млрд євро iнвестицiй у такi проекти.

Цей процес не спинити, як свiдчить свiтовий розвиток, у руслi якого рухається i наша держава.

P.S. У наступному номерi нашого видання ми розповiмо про вiдкриття Днiстровськоï вiтровоï електростанцiï.

Олександр ГАЛЯС, Анна КАПЛIНСЬКА.