Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 38 (1527)
19.11.2020
НОВОСТИ
Память
Выборы-2020
Обратная связь
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Дела и люди
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 38 (1527), 19.11.2020

Iноземнi доходи: порядок оподаткування та декларування

Головне управлiння ДПС в Одеськiй областi повiдомляє, що згiдно з пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Украïни (далi — ПКУ) дохiд, отриманий з джерел за межами Украïни, це будь-який дохiд, отриманий резидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв ïх дiяльностi за межами митноï територiï Украïни, включаючи проценти, дивiденди, роялтi та будь-якi iншi види пасивних доходiв, спадщину, подарунки, виграшi, призи, доходи вiд виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими та трудовими договорами, вiд надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами Украïни, доходи вiд продажу майна, розташованого за межами Украïни, дохiд вiд вiдчуження iнвестицiйних активiв, у тому числi корпоративних прав, цiнних паперiв тощо; iншi доходи вiд будь-яких видiв дiяльностi за межами митноï територiï Украïни.

При цьому у разi, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходiв є iноземним, сума такого доходу включається до загального рiчного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи (далi — декларацiя), що оподатковується податком за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 ПКУ, та пiдлягає оподаткуванням вiйськовим збором.

Водночас платник податку може зменшити суму рiчного податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб на суму податкiв, сплачених за кордоном, вiдповiдно до норм мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Украïни.

Слiд зазначити, що за нормами мiжнародних договорiв про уникнення подвiйного оподаткування та вiдповiдно до норм ПКУ поняття "резидент" визначається виходячи з деяких умов, зокрема, "резидентом Украïни" слiд вважати особу, яка перебуває в Украïнi не менше 183 днiв (включаючи день приïзду та вiд'ïзду) протягом перiоду або перiодiв податкового року. При цьому нормами ПКУ встановлено, що якщо неможливо визначити резидентський статус фiзичноï особи, використовуючи положення пп. "в" пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, фiзична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином Украïни.

А нерезиденти — це фiзичнi особи, якi не є резидентами Украïни (пп. "в" 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, громадяни Украïни — заробiтчани, якi перебувають протягом звiтного року за межами Украïни менше нiж 183 днi та отримують за межами Украïни доходи, пiдпадають пiд визначення "резидента Украïни" та вiдповiдно до роздiлу IV ПКУ зобов’язанi подати декларацiю.

При цьому вiдповiдно до норм податкового законодавства податкову звiтнiсть платник податку має право подати як особисто або уповноваженою на це особою, так i в електроннiй формi з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлiнськоï дiяльностi (п. 49.3 ст. 49 ПКУ).

При направленнi декларацiï засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервiсом в "Електронному кабiнетi" у роздiлi "Електронний кабiнет для громадян" пiдроздiл "Податкова декларацiя про майновий стан i доходи", який передбачає часткове автоматичне заповнення декларацiï на пiдставi облiкових даних платника, вiдомостей щодо нарахованих (виплачених) доходiв, наявних в Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв та вiдомостей щодо об’єктiв нерухомого (рухомого) майна.

Скористатись зазначеним сервiсом зможуть особи, якi мають особистий ключ електронного цифрового пiдпису.

Дiзнатися, як скористатися цим сервiсом, можна, переглянувши вiдеоiнструкцiю, що розмiщена на офiцiйному веб-порталi ДПС (https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html).

При цьому при заповненнi декларацiï здiйснюється автоматичний контроль заповнення декларацiï, що полягає в автоматичному розрахунку суми податкових зобов’язань та зазначенням автоматично виявлених помилок.

Разом з тим звертаємо увагу, що вiдповiдно до ст. 47 ПКУ вiдповiдальнiсть за порушення порядку заповнення документiв податковоï звiтностi та недостовiрнiсть iнформацiï, наведеноï у зазначених документах, несуть, зокрема, фiзичнi особи — платники податкiв.

Додатково повiдомляємо, що фiзичнi особи — платники податкiв, якi на територiï Украïни отримують доходи з джерел за межами Украïни, зокрема вiд громадян Украïни, якi перебувають за межами територiï Украïни ("заробiтчан"), вiдповiдно до податкового законодавства можуть розглядатися як особи, що зобов’язанi задекларувати такi iноземнi доходи, в залежностi вiд ступеня спорiднення особи, вiд якоï отримано такi доходи.

Оскiльки вiдповiдно до Сiмейного кодексу Украïни об'єктом права спiльноï сумiсноï власностi є заробiтна плата, пенсiя, стипендiя, iншi доходи, одержанi одним iз подружжя (ст. 61 Сiмейного кодексу Украïни), дружина та чоловiк повиннi матерiально пiдтримувати один одного (ст. 75 Сiмейного кодексу Украïни), а дитина, повнолiтнi дочка, син зобов'язанi пiклуватися про батькiв, проявляти про них турботу та надавати ïм допомогу (ст. 172 Сiмейного кодексу Украïни), то отримання вiд членiв сiм’ï коштiв з джерел за межам Украïни можуть не пiдпадати пiд визначення iноземних доходiв (в залежностi вiд обстави справи).

Водночас при отриманнi iноземних доходiв вiд осiб, що не є членами сiм’ï в межах Сiмейного кодексу Украïни, платник податку зобов’язаний декларувати отриманi iноземнi доходи на загальних пiдставах.

Головне управлiння ДПС в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60