Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 30 (1519)
24.09.2020
НОВОСТИ
Выборы - 2020
Проблемы и решения
Тема
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 30 (1519), 24.09.2020

ПРАВА ДIТЕЙ У ШКОЛI: ПРО ЗБIР КОШТIВ, БУЛIНГ, ЧЕРГУВАННЯ

Навчальний рiк-2020 дуже незвичний для учнiв, ïхнiх батькiв та вчителiв, адже вперше школа розпочала навчання в умовах пандемiï. Вперше процес навчання органiзовано з урахуванням карантинних обмежень. Але багатьох батькiв, як i ранiше, хвилюють "стандартнi" запитання: чи має право навчальний заклад збирати кошти з батькiв, куди звертатися, якщо дитину ображають, чи обов’язково залучати дiтей до прибирання у школi? Вiдповiдi на цi запитання надає фахiвчиня Тарутинського бюро правовоï допомоги, що на Одещинi, Марина Залiзко.


Батьки мають право вiдмовитися здавати додатковi кошти

Держава забезпечує:

безоплатнiсть дошкiльноï, повноï загальноï середньоï, професiйноï (професiйно-технiчноï), фаховоï передвищоï та вищоï освiти вiдповiдно до стандартiв освiти;

розвиток дошкiльноï, повноï загальноï середньоï, позашкiльноï, професiйноï (професiйно-технiчноï), фаховоï передвищоï, вищоï i пiслядипломноï освiти вiдповiдно до законодавства (частина перша статтi 4 Закону Украïни "Про освiту").

Отже, якщо дитина навчається в звичайнiй школi (фiнансується за рахунок коштiв державного та/або мiсцевих бюджетiв), батьки мають право вiдмовитися здавати додатковi кошти — освiта є безкоштовною. Якщо у школi вимагають так званих "добровiльних" внескiв, батькам слiд звернутися до мiсцевих органiв управлiння освiтою з вимогою роз’яснити законнiсть таких дiй.

У випадку, якщо батьки вирiшили виконати добровiльну благодiйну мiсiю та надати кошти на тi чи iншi потреби школи, краще перераховувати ïх на банкiвський рахунок та вимагати отримання звiтiв про витрати.

Де шукати захист вiд булiнгу

Дуже часто простi непорозумiння в школi стають причиною багатьох конфлiктiв. Якщо дитину кривдять iншi дiти, потрiбно для початку поговорити з ïхнiми батьками, можливо, цього буде достатньо.

У тому випадку, якщо знущання продовжуються, дитина або ïï законний представник можуть звернутися з повiдомленням про вчинення такий дiй до керiвника та iнших працiвникiв навчального закладу, служби у справах дiтей тощо, а за потреби й до територiального органу Нацiональноï полiцiï Украïни.

Керiвник навчального закладу розглядає заяви про випадки булiнгу (цькування) здобувачiв освiти, ïхнiх батькiв, законних представникiв, iнших осiб та видає рiшення про проведення розслiдування; скликає засiдання комiсiï з розгляду випадкiв булiнгу (цькування) для прийняття рiшення за результатами проведеного розслiдування та вживає вiдповiдних заходiв реагування вiдповiдно до Порядку реагування на випадку булiнгу (цькування), затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Украïни вiд 28 грудня 2019 року № 1646 (далi — Порядок).

Положення зазначеного Порядку застосовуються також у тому випадку, якщо кривдником є вчитель, оскiльки вiн також є учасником освiтнього процесу.

Крiм того, з метою захисту своïх прав постраждалий може звернутися до Освiтнього омбудсмена Украïни: https://eo.gov.ua/.

За кривдникiв молодших 14 рокiв вiдповiдають ïх батьки, якi зобов’язанi компенсувати моральну i матерiальну шкоду. Якщо винуватцевi бiльше 14 рокiв, за деякi дiяння вiн буде вiдповiдати сам.

Праця або чергування — справа добровiльна

Залучати дитину до працi або чергування у школi можна тiльки за добровiльною згодою учня та за умови наявностi згоди батькiв. У зворотному випадку батьки матимуть усi пiдстави оскаржувати такi дiï навчального закладу, у тому числi шляхом звернення до суду.

Згiдно з частиною п’ятою статтi 53 Закону Украïни "Про освiту" залучення здобувачiв освiти пiд час освiтнього процесу до виконання робiт чи до участi у заходах, не пов’язаних з реалiзацiєю освiтньоï програми, забороняється, крiм випадкiв, передбачених рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв Украïни.

Школi необхiдно заздалегiдь з’ясувати позицiю батькiв iз питання залучення ïхнiх дiтей до працi. Це стосується як екстрених випадкiв, так i звичайних чергувань та генеральних прибирань.

У випадку якщо обов’язок чергувати записаний у статутi школи, учням слiд пам’ятати, що праця чи чергування має бути на добровiльних засадах, а статут школи не може суперечити законам.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.