Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 13 (1453)
11.04.2019
НОВОСТИ
Юбилей
Здоровье
Образование
Вокруг Света
Событие
Спорт
Мяч в игре
История
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 13 (1453), 11.04.2019

ПРАВОВI ПIДСТАВИ ДОСТУПУ
ДО ПУБЛIЧНОÏ IНФОРМАЦIÏ

Згiдно зi ст. 1 Закону Украïни "Про доступ до публiчноï iнформацiï" публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'εктами владних повноважень своïх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'εктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноï iнформацiï, визначених цим законом.

Право на доступ до публiчноï iнформацiï гарантуεться:

1) обов'язком розпорядникiв iнформацiï надавати та оприлюднювати iнформацiю, крiм випадкiв, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником iнформацiï спецiальних структурних пiдроздiлiв або посадових осiб, якi органiзовують у встановленому порядку доступ до публiчноï iнформацiï, якою вiн володiε;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання iнформацiï;

4) доступом до засiдань колегiальних суб'εктiв владних повноважень, крiм випадкiв, передбачених законодавством;

5) здiйсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публiчноï iнформацiï;

6) юридичною вiдповiдальнiстю за порушення законодавства про доступ до публiчноï iнформацiï.

Вiдповiдно до ст. 6 вищезазначеного закону iнформацiεю з обмеженим доступом ε: 1) конфiденцiйна iнформацiя; 2) таεмна iнформацiя; 3) службова iнформацiя.

Конфiденцiйною ε iнформацiя про фiзичну особу, а також iнформацiя, доступ до якоï обмежено фiзичною або юридичною особою, крiм суб`εктiв владних повноважень.

Публiчною iнформацiεю без обмеження доступу ε, наприклад, iнформацiя щодо кiлькостi пенсiонерiв, якi отримують пенсiю в територiальному управлiннi Пенсiйного фонду Украïни. Тобто така iнформацiя, яка не вiдображаε персональних даних особи.

Важливим ε розумiння того, що службова iнформацiя у вiдмiнностi вiд публiчноï iнформацiï мiститься в документах суб'εктiв владних повноважень, якi становлять внутрiвiдомчу службову кореспонденцiю, доповiднi записки, рекомендацiï, якщо вони пов'язанi з розробкою напряму дiяльностi установи або здiйсненням контрольних, наглядових функцiй органами державноï влади, процесом прийняття рiшень i передують публiчному обговоренню та/або прийняттю рiшень. Така iнформацiя не ε публiчною iнформацiεю з вiдкритим доступом.

Згiдно з ч. 4 ст. 19 закону письмовий запит подаεться в довiльнiй формi. Запит на iнформацiю маε мiстити:

1) iм'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронноï пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий ε;

2) загальний опис iнформацiï або вид, назву, реквiзити чи змiст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це вiдомо;

3) пiдпис i дату за умови подання запиту в письмовiй формi.

Вiдповiдно до ст. 20 закону розпорядник iнформацiï маε надати вiдповiдь на запит на iнформацiю не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня отримання запиту.

У разi якщо запит на iнформацiю стосуεться iнформацiï, необхiдноï для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкiлля, якостi харчових продуктiв i предметiв побуту, аварiй, катастроф, небезпечних природних явищ та iнших надзвичайних подiй, що сталися або можуть статись i загрожують безпецi громадян, вiдповiдь маε бути надана не пiзнiше 48 годин з дня отримання запиту.

Таким чином законодавством гарантуεться право на отримання публiчноï iнформацiï.

Центральне об'εднане управлiння ПФУ в м. Одесi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.