Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 22 (1511)
30.07.2020
НОВОСТИ
Память
Острая тема
КВН
Вокруг Света
Проблема
Спорт
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 22 (1511), 30.07.2020

ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБIР

Хто є платниками туристичного збору та чи потрiбно подавати декларацiю з туристичного збору, якщо господарська дiяльнiсть не проводилася?

Головне управлiння ДПС в Одеськiй областi iнформує, що вiдповiдно до пп. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Податкового кодексу Украïни вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi — ПКУ) платниками туристичного збору є громадяни Украïни, iноземцi, а також особи без громадянства, якi прибувають на територiю адмiнiстративно-територiальноï одиницi, на якiй дiє рiшення сiльськоï, селищноï, мiськоï ради або ради об’єднаноï територiальноï громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розмiщуються у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ.

Згiдно з пп. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 ПКУ платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розмiщенням у мiсцях проживання (ночiвлi) податковим агентам, якi справляють збiр за ставками, у мiсцях справляння збору та з дотриманням iнших вимог, визначених рiшенням вiдповiдноï сiльськоï, селищноï, мiськоï ради або ради об’єднаноï територiальноï громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

Перелiк податкових агентiв визначений пп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ.

Так, згiдно з рiшенням сiльськоï, селищноï, мiськоï ради або ради об’єднаноï територiальноï громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, справляння збору може здiйснюватися такими податковими агентами:

— юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами юридичних осiб згiдно з пп. 268.7.2 п. 268.7 ст. 268 ПКУ, фiзичними особами — пiдприємцями, якi надають послуги з тимчасового розмiщення осiб у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ;

— квартирно-посередницькими органiзацiями, якi направляють неорганiзованих осiб з метою ïх тимчасового розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пп. "б" пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ, що належать фiзичним особам на правi власностi або на правi користування за договором найму;

— юридичними особами, якi уповноважуються сiльською, селищною, мiською радою або радою об’єднаноï територiальноï громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, справляти збiр на умовах договору, укладеного з вiдповiдною радою.

Ставка туристичного збору встановлюється за рiшенням вiдповiдноï сiльськоï, селищноï, мiськоï ради або ради об’єднаноï територiальноï громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, за кожну добу тимчасового розмiщення особи у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ, у розмiрi до 0,5 вiдсотка — для внутрiшнього туризму та до 5 вiдсоткiв — для в’ïзного туризму вiд розмiру мiнiмальноï заробiтноï плати, встановленоï законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однiєï особи за одну добу тимчасового розмiщення.

Отже, максимальний розмiр туристичного збору за добу на 1 особу у 2020 роцi становитиме:

— до 23,62 грн — для внутрiшнього туризму;

— до 236,15 грн — для в’ïзного туризму.

Але фактичний розмiр туристичного збору на територiях кожноï громади встановлюють мiсцевi ради.

При цьому базою справляння збору є загальна кiлькiсть дiб тимчасового розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ.

Податковi агенти сплачують збiр за своïм мiсцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) перiоду строк та вiдповiдно до податковоï декларацiï з туристичного збору (далi — Декларацiя) за звiтний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30-го числа (включно) кожного мiсяця (у лютому — до 28 (29) включно) на пiдставi рiшення вiдповiдноï сiльськоï, селищноï, мiськоï ради або ради об’єднаноï територiальноï громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад (пп. 268.7.1 ст. 268 ПКУ).

Податковi агенти, якi сплачують збiр авансовими внесками, вiдображають у Декларацiï за звiтний (податковий) квартал суми нарахованих щомiсячних авансових внескiв. При цьому остаточна сума збору, обчислена вiдповiдно до Декларацiï за звiтний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежiв), сплачується такими податковими агентами у строки, визначенi для квартального звiтного (податкового) перiоду.

Базовий податковий (звiтний) перiод з туристичного збору дорiвнює календарному кварталу. Податковi декларацiï подаються за базовий звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу.

Форма Декларацiï з туристичного збору, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 09.07.2015 р. № 636 "Про затвердження форм податкових декларацiй збору за мiсця для паркування транспортних засобiв та туристичного збору" iз змiнами (у редакцiï наказу Мiнiстерства фiнансiв Украïни вiд 08.05.2019 року № 186), передбачає подання податковим агентом до контролюючого органу щокварталу звiтностi з туристичного збору, показники в якiй вiдображаються не наростаючим пiдсумком, а окремо за кожний квартал.

Водночас п. 49.2 ст. 49 ПКУ визначено, що платник податкiв зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звiтний перiод, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разi наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог ПКУ подавати податковi декларацiï щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є.

Враховуючи викладене, у разi, якщо податковим агентом протягом звiтного кварталу господарська дiяльнiсть не проводилася, послуги з тимчасового розмiщення в мiсцях проживання (ночiвлi) не надавалися та вiдсутнi показники, якi пiдлягають декларуванню, то Декларацiя за такий звiтний квартал не подається.

Головне управлiння ДПС в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60