Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 19 (1412)
8.06.2018
НОВОСТИ
Образование
Здоровье
Евроинтеграция
Вокруг Света
Спрашивайте - отвечаем
Спорт
Футбол
Культура
Юбилей
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 19 (1412), 8.06.2018

Сеанс телефонного зв`язку
"гаряча лiнiя" на тему:
"Електронна звiтнiсть"

У примiщеннi ДПI у Малиновському районi м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй областi вiдбувся черговий сеанс телефонного зв'язку - "гаряча лiнiя".

З платниками податкiв спiлкувалася заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу електронних сервiсiв та звiтностi управлiння обслуговування платникiв.

До уваги - найактуальнiшi питання, з якими звертались на гарячу лiнiю.

Якими сервiсами надаε можливiсть користуватися "Електронний кабiнет платника податкiв"?

"Електронний кабiнет платника податкiв" надаε можливiсть користуватися такими сервiсами, як "Звiтнiсть", "Розрахунки з бюджетом", "Податковий календар", "Облiковi данi", "Звiрення розрахункiв з бюджетом", "Книга облiку доходiв i витрат".

Сервiс "Звiтнiсть" забезпечуε користувачу можливiсть:

- створити пакет податковоï звiтностi (декларацiï з додатками) або iмпортувати таку звiтнiсть з бухгалтерських програм;

- самостiйно перевiрити створену звiтнiсть на наявнiсть арифметичних помилок;

- вибрати орган ДФС, до якого маε бути подана звiтнiсть;

- подати звiтнiсть в режимi реального часу з отриманням квитанцiï про ïï прийняття або неприйняття;

- переглянути подану звiтнiсть (незалежно вiд способу ïï подання) тощо.

Сервiс "Розрахунки з бюджетом" забезпечуε користувачу доступ до iнформацiï про стан його розрахункiв iз бюджетом. У зазначеному сервiсi користувач, який перебуваε на облiку в декiлькох ДПI (за основним i неосновним мiсцями облiку), може вибрати ту ДПI, яка його цiкавить, зазначити бюджет, платiж i переглянути iнформацiю щодо розрахункiв iз вибраного платежу.

Сервiс "Податковий календар" нагадуε користувачу про термiни подання звiтностi та сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).

Сервiс "Облiковi данi платника" iнформуε користувача щодо його облiкових даних за даними ДФС.

Сервiс "Звiрення розрахункiв з бюджетом" надаε можливiсть платнику звiрити розрахунки з бюджетом безпосередньо зi свого робочого мiсця, не витрачаючи час на вiдвiдування органу ДФС.

Сервiс "Книга облiку доходiв i витрат" забезпечуε для фiзичних осiб - пiдприεмцiв (крiм платникiв εдиного податку) та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, можливiсть ведення Книг облiку доходiв i витрат в електронному виглядi.

Як отримати iнформацiю про стан розрахункiв з бюджетом по податках i зборах через iнтернет?

Для отримання iнформацiï про стан розрахункiв з бюджетом по податках i зборах в онлайн-режимi запрошуεмо платникiв податкiв скористатись послугами онлайн-сервiсу ДФС - "Електронний кабiнет платника податкiв".

Цей сервiс, зокрема, даε змогу побачити стан розрахункiв iз бюджетом по податках i зборах, пiдготувати, заповнити i надiслати податкову звiтнiсть в електронному виглядi, перевiрити звiтнiсть на наявнiсть арифметичних помилок, переглянути подану звiтнiсть незалежно вiд способу ïï подання.

До того ж використання електронного сервiсу забезпечуε доступ платника податкiв до податкового календаря, який нагадаε користувачу термiни надання податковоï звiтностi та сплати податкiв i зборiв. Окрiм цього, клiεнт може переглянути своï облiковi данi за даними ДФС.

Вхiд до Електронного кабiнету платника податкiв здiйснюεться шляхом авторизацiï на веб-ресурсi ДФС за допомогою електронного цифрового пiдпису.

Якi основнi переваги у користуваннi сервiсом "Електронний кабiнет платника податкiв?

"Електронний кабiнет платника податкiв" маε безлiч переваг у роботi, а саме:

- унеможливлення помилок в обов`язкових реквiзитах поданоï декларацiï, оскiльки при створеннi податковоï звiтностi цi реквiзити заповнюються автоматично даними платника податкiв, якi наявнi у базi даних органiв фiскальноï служби;

- унеможливлення випадкiв подання звiтностi не в повному обсязi, оскiльки звiтнiсть приймаεться пакетом (декларацiя з усiма додатками);

- можливiсть здiйснення перевiрки складеного звiту на наявнiсть арифметичних помилок;

- можливiсть збереження заповненоï форми звiту у режимi "Чернетки" та використання ïï при створеннi наступних звiтiв;

- можливiсть iмпорту з бухгалтерських програм (наприклад, 1-С) сформованоï електронноï звiтностi, перетворення ïï у пакет документiв з послiдуючим направленням до органiв фiскальноï служби;

- отримання квитанцiï про прийняття органами фiскальноï служби надiсланого звiту на протязi декiлькох хвилин;

- можливiсть перегляду всiεï iнформацiï щодо своïх розрахункiв з бюджетом, у тому числi з урахуванням фiлiй, вiдокремлених пiдроздiлiв, якi знаходяться на територiï Украïни, а також зобов`язань по сплатi певних податкiв, зборiв, якi, вiдповiдно до чинного законодавства Украïни, мають сплачуватися за мiсцем розташування об`εкта оподаткування (наприклад, плата за землю);

- ведення Книги облiку доходiв та витрат в електронному виглядi;

- наявнiсть податкового календаря, який забезпечуε нагадування строкiв подання звiтностi та сплати податкiв, зборiв;

- отримання оперативноï iнформацiï щодо особистих реεстрацiйних даних, якi наявнi в базi даних органiв фiскальноï служби на час сеансу;

- можливiсть подавати заяви та отримувати в електронному виглядi довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв, що контролюються органами фiскальноï служби.

ДПI у Малиновському районi м. Одеси
ГУ ДФС в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

По вопросам приобретения книг звоните по тел.: 649-656, 649-660