Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 08 (1401)
16.03.2018
НОВОСТИ
Город
Правопорядок
Острая тема
Вокруг Света
Спрашивайте - отвечаем
Спорт
Мяч в игре
Культура
Дата
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 08 (1401), 16.03.2018

КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ВИЗНАВ НЕКОНСТИТУЦIЙНИМ ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСIЙ,
РОЗМIР ЯКИХ ПЕРЕВИЩУ€ 10 ПРОЖИТКОВИХ МIНIМУМIВ

27 лютого Конституцiйний Суд Украïни ухвалив Рiшення (№ 1-Р/2018) у справi за конституцiйними поданнями 48 народних депутатiв Украïни щодо вiдповiдностi Конституцiï Украïни (конституцiйностi) положень абзацiв тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 роздiлу I Закону Украïни "Про внесення змiн до Податкового кодексу Украïни та деяких законодавчих актiв Украïни щодо податковоï реформи" та Верховного Суду Украïни щодо вiдповiдностi Конституцiï Украïни (конституцiйностi) положення абзацу першого пiдпункту 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 Податкового кодексу Украïни (справа про оподаткування пенсiй i щомiсячного довiчного грошового утримання).

Рiшення стосуεться конституцiйних проваджень у справах за конституцiйними поданнями 48 народних депутатiв Украïни та Верховного Суду Украïни, об`εднаних Ухвалою Конституцiйного Суду Украïни вiд 26 сiчня 2016 року № 3-у/2016 в одне конституцiйне провадження.

Конституцiйний Суд Украïни у своεму Рiшеннi № 1-р/2018 зазначив, що у процесi розгляду ним цiεï справи до пiдпункту 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 Кодексу були внесенi змiни Законом Украïни "Про внесення змiни до статтi 164 Податкового кодексу Украïни щодо оподаткування пенсiй iнвалiдiв вiйни та деяких iнших категорiй осiб" вiд 17 липня 2015 року № 653-VIII та Законом Украïни "Про внесення змiн до Податкового кодексу Украïни щодо звiльнення вiд оподаткування пенсiй" вiд 2 червня 2016 року № 1411-VIII. Однак, Конституцiйний Суд Украïни вважаε, що внесення вказаних змiн не вплинуло на суть оспорюваних народними депутатами Украïни та Верховним Судом Украïни положень.

Як зазначаεться у Рiшеннi, у сферi пенсiйного забезпечення справедливим маε визнаватися такий пiдхiд законодавця, за якого забезпечуεться пропорцiйне спiввiдношення мiж страховими внесками та призначеним розмiром пенсiйних виплат, а застрахована особа може безперешкодно реалiзувати своε право на пенсiю у повному обсязi. У законодавствi про пенсiйне забезпечення в Украïнi таке спiввiдношення досягаεться встановленням залежностi розмiру пенсiï вiд тривалостi страхового стажу та розмiру заробiтноï плати (доходу) застрахованоï особи. Саме тому запровадження ïï оподаткування, починаючи з певного ïï розмiру, на думку Конституцiйного Суду Украïни, порушуε справедливий пiдхiд до встановлення пенсiï, оскiльки призводить до зменшення ïï фактичного розмiру, який встановлюεться з урахуванням спiввiдношення мiж тривалiстю страхового стажу та розмiром заробiтноï плати (доходу) застрахованоï особи.

Конституцiйний Суд Украïни також констатував, що пiсля запровадження у законодавствi Украïни з 1 липня 2014 року оподаткування пенсiй упродовж двох рокiв Верховна Рада Украïни тричi вносила змiни. За таких обставин особи, якi мають право на пенсiйнi виплати, об`εктивно не могли бути впевненими у своïх правомiрних очiкуваннях щодо стабiльностi правового регулювання у цiй сферi. Отже встановлення Верховною Радою Украïни у законодавствi Украïни оподаткування пенсiй та змiни суми, з якоï починаεться таке оподаткування, суперечить таким елементам конституцiйного принципу верховенства права, як правова визначенiсть, правова передбачуванiсть, правомiрнi очiкування та справедливiсть.

Отже Конституцiйний Суд Украïни вирiшив визнати таким, що не вiдповiдаε Конституцiï Украïни (ε неконституцiйним), положення абзацу першого пiдпункту 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 Податкового кодексу Украïни, яким передбачено, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсiй (включаючи суму ïх iндексацiï, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсiйного фонду Украïни чи бюджету згiдно iз законом, якщо ïх розмiр перевищуε десять розмiрiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть (у розрахунку на мiсяць), встановленого на 1 сiчня звiтного податкового року, - у частинi такого перевищення, а також пенсiй з iноземних джерел, якщо згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов`язковiсть яких надана Верховною Радою Украïни, такi пенсiï пiдлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в краïнi ïх виплати.

Положення абзацу першого пiдпункту 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 Податкового кодексу Украïни, визнане неконституцiйним, втрачаε чиннiсть з дня ухвалення Конституцiйним Судом Украïни цього Рiшення.

Рiшення Конституцiйного Суду Украïни ε обов`язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Н. В. В€ЧКАНОВА,
заступник начальника Центрального об`εднаного управлiння
Пенсiйного фонду Украïни в м. Одесi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.