Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 23 (1416)
13.07.2018
НОВОСТИ
Событие
Проблемы и решения
Репортеры надежды
Вокруг Света
Спрашивайте - отвечаем
Официально
Спорт
Культура
Литературная страница
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 23 (1416), 13.07.2018

Порядок призначення
тимчасовоï державноï соцiальноï допомоги
непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку,
але не набула права
на пенсiйну виплату

Вiдповiдно до пункту 5 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону Украïни вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украïни щодо пiдвищення пенсiй", Кабiнетом Мiнiстрiв Украïни 27 грудня 2017 року прийнято постанову №1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасовоï державноï соцiальноï допомоги непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату".

Цей Порядок визначаε механiзм призначення у перiод з 1 сiчня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасовоï державноï соцiальноï допомоги непрацюючiй особi, яка досягла вiку, визначеного ч.1 статтi 26 Закону Украïни "Про загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування", але не набула права на пенсiйну виплату у зв`язку з вiдсутнiстю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеноï статтi, за наявностi в неï не менш як 15 рокiв страхового стажу, та ïï виплати.

Зазначена тимчасова державна соцiальна допомога призначаεться управлiнням працi та соцiального захисту населення з урахуванням ïï майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу. Тимчасова допомога перераховуεться особi кожнi шiсть мiсяцiв з урахуванням змiн ïï майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу i виплачуεться до досягнення такою особою вiку, з якого вона набуваε право на пенсiйну виплату.

Для призначення тимчасовоï допомоги особа маε звернутися до органiв Пенсiйного фонду Украïни iз заявою про видачу довiдки про наявний страховий стаж. До заяви додаються: копiя паспорту, копiя РНОКПП, копiï документiв, пiдтверджуючих стаж:

- трудова книжка та у разi потреби документи, що пiдтверджують трудовий стаж, визначенi Порядком пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудовоï книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 12 серпня 1993 р. № 637;

- вiйськовий квиток;

- диплом;

- свiдоцтво про народження дитини;

- свiдоцтво про шлюб (у разi необхiдностi).

Органи Пенсiйного фонду Украïни надсилають (або надають пiд особистий пiдпис у журналi реεстрацiï видачi довiдок) особi довiдку про наявний страховий стаж у двох примiрниках та пам`ятку про порядок призначення тимчасовоï допомоги в день звернення, але не пiзнiше нiж через п`ять робочих днiв.

Тимчасова допомога призначаεться з дня, що настаε за датою досягнення пенсiйного вiку встановленого частиною першою статтi 26 Закону Украïни "Про загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування", якщо звернення за тимчасовою допомогою вiдбулося не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля досягнення такого вiку.

Якщо звернення за тимчасовою допомогою вiдбулося пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля досягнення вiку, тимчасова допомога призначаεться з дня звернення за нею. Днем звернення за призначенням тимчасовоï допомоги вважаεться день реεстрацiï органом соцiального захисту населення заяви з усiма необхiдними документами.

Рiшення про призначення тимчасовоï допомоги або про вiдмову у призначеннi тимчасовоï допомоги приймаεться органом соцiального захисту населення протягом десяти календарних днiв з дня звернення за призначенням такоï допомоги.

Тимчасова допомога не призначаεться у разi, коли:

- середньомiсячний сукупний дохiд сiм`ï в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв перевищуε 100 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

- особа одержуε пенсiю або державну соцiальну допомогу, що призначаεться вiдповiдно до Законiв Украïни "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" або "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю";

- особа або члени ïï сiм`ï протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за наданням тимчасовоï допомоги здiйснили купiвлю земельноï дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, iншого транспортного засобу (механiзму), будiвельних матерiалiв, iнших товарiв довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будiвництва, ремонту квартири (будинку) або автомобiля, iншого транспортного засобу (механiзму), телефонного (в тому числi мобiльного) зв`язку, крiм житлово-комунальних послуг у межах соцiальноï норми житла та соцiальних нормативiв користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов`язаних iз забезпеченням життεдiяльностi, на суму, яка на дату купiвлi (оплати) перевищуε 50 тис. гривень;

- особа працюε, провадить iншу дiяльнiсть, пов`язану з отриманням доходу;

- за результатами вибiркового обстеження матерiально-побутових умов сiм`ï виявлено, що особа маε додатковi джерела для iснування, не зазначенi у декларацiï про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового примiщення (будинку) або його частини; один чи кiлька членiв сiм`ï працюють без оформлення трудових вiдносин в установленому порядку; можливiсть отримання доходу вiд утримання худоби, птицi, iнших тварин; дохiд вiд народних промислiв, використання наявноï сiльськогосподарськоï технiки, вантажних машин, мiкроавтобусiв тощо);

- у власностi особи або членiв ïï сiм`ï ε друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищуε 21 кв. метр на одного члена сiм`ï та додатково 10,5 кв. метра на сiм`ю, чи бiльш як один автомобiль, iнший транспортний засiб (механiзм).

Рiшення органу соцiального захисту населення про призначення тимчасовоï допомоги чи про вiдмову в ïï наданнi може бути оскаржене до органу виконавчоï влади вищого рiвня або до суду.

В. БОРОДIНА,
начальник Киïвського вiддiлу обслуговування громадян
Центрального об`εднаного управлiння ПФУ в м. Одесi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.