Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Рис. О. Жмура

Номер 48 (741)
03.12.2004
НОВОСТИ
Культура
Криминал
Спорт
Вернисаж

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 48 (741), 03.12.2004

ШАНОВНI ГРОМАДЯНИ!

Мiнiстерство внутрiшнiх справ зверта≤ться до вас у непростий для нашо⌡ Вiтчизни час, коли полiтичне протистояння вивело на вулицi мiльйони громадян для захисту власного волевиявлення.

Для забезпечення громадського спокою, безпеки громадян, захисту ⌡х конституцiйних прав та свобод практично весь особовий склад задiяний у заходах по охоронi громадського порядку. Цiлодобово працiвники несуть службу на вулицях в посиленому режимi, практично без вiдпочинку.

Це додаткове навантаження не завжди да≤ змогу сво≤часно реагувати на всi без винятку заяви i звернення громадян. Незважаючи на це, ми органiзову≤мо роботу так, щоб кожний громадянин мав змогу отримати вiд мiлiцi⌡ належну допомогу та захист.

На сьогоднiшнiй день полiтичне протистояння та мiтинговi пристрастi, на щастя, не призвели до сутичок, серйозних ексцесiв. I це завдяки не лише чiткiй та злагодженiй роботi мiлiцi⌡, але й вашiй толерантнiй та виваженiй поведiнцi, шановнi громадяни. Слава Богу, емоцi⌡ не взяли гору над здоровим глуздом й утримали вiд тi≤⌡ незримо⌡ межi, яка веде до порушень закону та масових безпорядкiв. Але розвиток подiй свiдчить, що в запалi цю межу можна й не помiтити. У Ки≤вi та iнших мiстах мали мiсце факти незаконного захоплення та блокування примiщень державних установ, перекриття транспортних комунiкацiй, вiдкритого протистояння мiж мiлiцi≤ю та манiфестантами.

На жаль, у цих непростих для мiлiцi⌡ умовах ≤ спроби психологiчного тиску на наших працiвникiв та намагання втягнути ⌡х у полiтичне протистояння. Нагаду≤мо, що вiдповiдно до Закону Укра⌡ни "Про мiлiцiю" працiвники органiв внутрiшнiх справ не мають права на участь у страйках, пiкетах та iнших масово-полiтичних заходах.

Ми не повиннi переносити сво⌡ власнi полiтичнi уподобання i громадянську позицiю у сферу професiйно⌡ дiяльностi. А тим сво⌡м колегам, хто бажа≤ займатися полiтикою, я пораджу лише одне – складiть повноваження працiвника органiв внутрiшнiх справ, здайте зброю, посвiдчення, формений одяг, службовий транспорт – тiльки тодi займайтеся полiтикою.

I саме тому ми наголошу≤мо, що участь окремих працiвникiв мiлiцi⌡ в таких акцiях суперечить чинному законодавству i ма≤ належно оцiнюватися як з точки зору Закону, так i моралi. Справа мiлiцi⌡ – не мiтингувати, а забезпечувати громадський порядок та протидiяти правопорушенням, у тому числi пiд час мiтингiв. Ми висловлю≤мо впевненiсть у найскорiшому мирному вирiшеннi iснуючих проблем i заклика≤мо працiвникiв мiлiцi⌡ i надалi бути вiрними укра⌡нському народовi, Конституцi⌡ Укра⌡ни та службовому обов'язку, прикладом витримки i мужностi.

Шановнi спiввiтчизники!

Пiдтверджуючи ваше право на захист свого волевиявлення, ми сподiва≤мося на вза≤морозумiння. Заклика≤мо вас дiяти в межах Закону та поважати тих, хто сто⌡ть на його сторожi. Будь-якi неконституцiйнi й протиправнi дi⌡, з якого боку вони не виходили б, ≤ неприпустимими.

Запевня≤мо вас, що ми зробимо усе вiд нас залежне, аби зберегти громадянський мир у державi, захистити права кожного громадянина.

Микола БIЛОКОНЬ, мiнiстр внутрiшнiх справ Укра⌡ни.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.