Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж А. КОСТРОМЕНКО

Номер 39 (886)
19.10.2007
НОВОСТИ
Культура
Море
Вопросы-ответы-советы
Острая тема
Криминал
Спорт

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 39 (886), 19.10.2007

ПРО ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ПАСПОРТIВ НОВОГО ЗРАЗКА В УКРА⌠НI

Зважаючи на визначений Укра⌡ною курс на ≤вроiнтеграцiю, постановою Верховно⌡ Ради Укра⌡ни вiд 23.02.2007 р. № 719-У затверджено Положення про паспорт громадянина Укра⌡ни для ви⌡зду за кордон нового зразка, який вiдповiда≤ сучасним мiжнародним вимогам.

Для практично⌡ реалiзацi⌡ положень згаданого документу 26.06.2007 р. Кабiнетом Мiнiстрiв Укра⌡ни прийнято Постанову № 858 "Про затвердження технiчного опису i зразка бланка паспорта громадянина Укра⌡ни для ви⌡зду за кордон та внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв Укра⌡ни".

Цi≤ю постановою затверджено новий зразок закордонного паспорта, якiй вiдповiда≤ вимогам Мiжнародно⌡ органiзацi⌡ цивiльно⌡ авiацi⌡ (IСАО) та порядок централiзованого оформлення, виготовлення та видачi нових документiв.

Згiдно з новими стандартами, закордонний паспорт ма≤ обкладинку синього кольору. В ньому передбачено 25 ступенiв захисту. Зокрема, сторiнка даних, на яку наноситься iнформацiя про власника паспорта способом лазерного гравiрування, виготовлена з багатошарового полiкарбонату iз захисним покриттям. Внутрiшнi сторiнки документа мiстять фоновi графiчнi вiзерунки ≤дино⌡ нацiонально⌡ тематики, яка вiдтворена в зображеннi орнаментiв i геральдики, притаманних для вiдповiдних регiонiв кра⌠ни.

По≤днання сучасних матерiалiв з новiтнiми технологiями, якi використовуються для виготовлення нового закордонного паспорта, гаранту≤ максимальний захист його вiд пiдробки та фальсифiкацi⌡.

Закордонний паспорт оформлю≤ться в термiн до 30 дiб та до 10 дiб при достроковому офорлiленнi.

Для отримання такого паспорту громадянам необхiдно звернутись до пiдроздiлу служби громадянства, iммiграцi⌡ та ре≤страцi⌡ фiзичних осiб та надати наступнi документи:

- паспорт громадянина Укра⌡ни, свiдоцтво про народження (для осiб вiком до 16 рокiв);

- копiя видано⌡ податковим органом довiдки про присво≤ння iдентифiкацiйного номера, крiм осiб, якi через сво⌡ релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдектифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомляють про це вiдповiднi державнi органи;

- квитанцiю про сплату державного мита або документ, що пiдтверджу≤ повне чи часткове звiльнення вiд його сплати;

- особи вiком вiд 18 до 25 рокiв, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу, разом iз заявою про оформлення паспорта подають довiдку вiдповiдного вiйськового комiсарiату щодо можливостi ви⌡зду з Укра⌡ни. Подання iнших документiв законодавством не передбачено. Вiдповiдно до статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Укра⌡ни "Про державне мито" за видачу закордонного паспорта громадянами сплачу≤ться державне мито у розмiрi 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, що становить 170 грн.

За дострокове (до десяти робочих днiв) оформлення ставка державного мита збiльшуються на 100 вiдсоткiв i становить 340 грн.

Крiм того, вiдповiдно до законодавства територiальнi органи та пiдроздiли ДДГIРФО здiйснюють перевiрку наявностi чи вiдсутностi обставин, що обмежують право громадянина на ви⌡зд за кордон. При цьому громадяни сплачують послуги iнформацiйних пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до спiльного наказу МВС, Мiнфiну та Мiнекономiки вiд 15.03.2000 р. № 152/52/29, заре≤строваного в Мiнiстерствi юстицi⌡ 25.05.2000 р. за № 305/4526, вартiсть яких 10,20 грн, а в разi здiйснення термiново⌡ перевiрки (до 10 дiб) 20, 40 грн.

З метою уникнення соцiально⌡ напруги в суспiльствi, пов'язано⌡ iз затягуванням термiнiв оформлення та видачi закордонних паспортiв, вжито практичних заходiв щодо належно⌡ органiзацi⌡ територiальними органами та пiдроздiлами служби громадянства, iммiграцi⌡ та ре≤страцi⌡ фiзичних осiб МВС Укра⌡ни роботи з прийому громадян з питань оформлення закордонних паспортiв.

В першу чергу, збiльшено кiлькiсть днiв прийому громадян та час, визначений для цього. У доповнення до 120 дiючих в регiонах держави вузлiв мiсцевого рiвня Державно⌡ iнформацiйно⌡ системи ре≤страцiйного облiку фiзичних осiб та ⌡х документування для прийому громадян встановленi та введенi в експлуатацiю ще 68 таких вузлiв ДIС. Зокрема, в Одеськiй областi до 3 дiючих вузлiв ДIС, додатково встановлено ще 3 вузла мiсцевого рiвня ДIС.

На даний час закiнчу≤ться робота по введенню додаткових вузлiв системи ДIС ще в трьох районах мiста та областi. Зокрема, незабаром запрацюють вузли в Шевченкiвському РВ ОМУ, Iзма⌡льському та Ренiйському РВ ГУМВС Укра⌡ни в Одеськiй областi.

За оформленням закордонних паспортiв нового зразка громадяни Одеського регiону можуть звернутись до наступних пiдроздiлiв служби громадянства, iммiграцi⌡ та ре≤страцi⌡ фiзичних осiб ГУМВС Укра⌡ни в Одеськiй областi:

- ВГIРФО ГУМВС Укра⌡ни в Одеськiй областi:

м. Одеса, вул. Преображенська, 44.

Прийом громадян з усiх районiв областi здiйсню≤ться щодня (крiм недiлi) з 9.00 до 18.00 год., обiдня перерва з 13 до 14 години.

Телефон для довiдок 779-49-26.

- ВГIРФО Одеського мiського управлiння ГУМВС:

м. Одеса, вул. Преображенська, 44.

Прийом громадян з усiх районiв м. Одеси здiйсню≤ться щодня (крiм недiлi та суботи) з 9.00 до 18.00 год., обiдня перерва з 13 до 14 години.

Телефон для довiдок 779-48-08.

- ВГIРФО Ки⌡вського РВ ОМУ ГУМВС:

м. Одеса, вул. Ак. Фiлатова, 15.

Прийом громадян, якi проживають в Ки⌡вському районi м. Одеси, здiйсню≤ться щопонедiлка, щосереди i щоп'ятницi з 9.00 до 18.00 год. (обiдня перерва з 13 до 14 години) та кожну суботу з 9.00 до 13.00 год.

Телефон для довiдок 766-87-53.

- ВГIРФО Малiновського РВ ОМУ ГУМВС:

м. Одеса, вул. Ак. Фiлатова, 23б.

Прийом громадян, якi проживають в Малиновському районi м. Одеси, здiйсню≤ться щопонедiлка, щосереди i щопятницi з 9.00 до 18.00 год. (обiдня перерва з 13 до 14 години) та кожну суботу з 9.00 до 13.00 год.

Телефон для довiдок 766-31-67.

- ВГIРФО Суворовського РВ ОМУ ГУМВС:

м. Одеса, вул. Днiпропетровська дор, 118.

Прийом громадян, якi проживають в Суворовському районi м. Одеси, здiйсню≤ться щопонедiлка, щосереди i щоп'ятницi з 9.00 до 18.00 год. (обiдня перерва з 13 до 14 год.) та кожну суботу з 9.00 до 13.00 год.

Телефон для довiдок 52-35-21.

- ВГIРФО Котовського РВ ОМУ ГУМВС:

м. Котовськ, вул. 50 рокiв Жовтня.

Прийом громадян, якi проживають в Анань⌡вському, Балтському, Великомихайл1вському, Котовському, Кодимському, Микола⌡вському, Савранському та Фрунзiвському районах областi, здiйсню≤ться щодня (крiм вiвторка, суботи та неделi) з 8.00 до 17.00 год., обiдня перерва з 12.00 до 13.00 год.

Телефон для довiдок 8-262-3-78-81.

Пiсля встановлення у найближчий час додаткових вузлiв системи ДIС в Шевченкiвському РВ ОМУ, Iзма⌡льському та Ренiйському РВ ГУМВС Укра⌡ни в Одеськiй областi громадяни можуть звернутись з питання оформлення закордонних паспортiв за адресами:

- ВГIРФО Шевченкiвського РВ ОМУ ГУМВС:

м. Одеса, вул. Канатна, 101в.

Прийом громадян, якi проживають в Приморському районi м. Одеси, здiйсню≤ться щопонедiлка, щосереди i щоп'ятницi з 9.00 до 18.00 год. (обiдня перерва з 13 до 14 години) та кожну суботу з 9.00 до 13.00 год.

Телефон для довiдок 779-46-48.

- ВГIРФО Iзма⌡льського МРВ ГУМВС:

м. Iзма⌡л, вул. Радянсько⌡ мiлiцi⌡, 27.

Прийом громадян, якi проживають в Болградському, Iзма⌡льському, Кiлiйському, Татарбунарському та Арцизьському районах областi, здiйсню≤ться щодня з 10.00 до 18.00 год. (обiдня перерва з 13 до 14 год.) та кожну суботу з 10.00 до 13.00 год.

Телефон для довiдок 8-241-5-13-08.

- ВГIРФО Ренiйського РВ ГУМВС:

м. Ренi, вул. Комсомольська, 131.

Прийом громадян, якi проживають в Болградському, Iзма⌡льському, Чiлiйському, Татарбунарському та Арцизьському районах областi, здiйсню≤ться щопонедiлка, щосереди та щоп'ятницi з 9.00 до 18.00 год. (обiдня перерва з 13 до 14 год.) та кожну суботу з 9.00 до 13.00.

Телефон для довiдок 8-048-40-4-19-03.

З метою недопущення затягування розгляду звернень громадян з паспортних пйтань, штучного створення черг на оформлення та видачу паспортних документiв встановленi телефони довiри ("гарячо⌡ лiнi⌡")

- у Державному департаментi у справах громадянства, iммiграцi⌡ та ре≤страцi⌡ фiзичних осiб МВС Укра⌡ни 8-044- 254-96-66 щодня (крiм недiлi) з 9 до 18 години, у суботу з 9-о⌡ до 14-о⌡ (обiдня перерва з 13 до 14 години);

- у ВГIРФО ГУМВС - 779-48-00 щодня (крiм недiлi i суботи) з 9 до 18 години (обiдня перерва з 13 до 14 години).

ГУМВС Укра⌡ни в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.