Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 25 (1369)
14.07.2017
НОВОСТИ
Событие
Проблемы
Память
Вокруг Света
Спрашивайте - отвечаем
Спорт
Мяч в игре
Культура
Пожелтевшие страницы
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 25 (1369), 14.07.2017

ГОЛОВНЕ, ЩО ВИ ХОТIЛИ ЗНАТИ
ПРО ПЕРВИННУ ДОПОМОГУ

Боротьба за пацiεнта

Проанонсована медична реформа, яка мала стартувати з "первинки" вже 1 липня, вiдтермiнована мiнiмум на пiвроку.

Разом з тим ïï iнiцiатори запевняють: все, що не робиться - то на краще. Адже зараз можна спокiйно i лiкарiв навчити працювати в нових умовах, i пацiεнтам пояснити, що до чого, i електронну охорону здоров`я запровадити.

Реформа про грошi

Хоч i парадоксально звучить, нинiшня медична реформа маε бiльше стосунку до економiки, нiж до медицини. Як тiльки в галузi з`являться реальнi оплати за медичнi послуги, - запевняють реформатори, - з`явиться i стимул для лiкарiв працювати, i конкуренцiя за пацiεнта.

В умовах складноï економiчноï ситуацiï, дефiциту бюджету та вiйни в краïнi навряд чи можна розраховувати, що на медичну галузь з неба впадуть мiльярди. Разом з тим економiчне обгрунтування кожного кроку реформи зробило Мiнфiн бiльш поблажливим. Уряд передбачив кошти на медреформу, i, у разi ухвалення парламентом законiв, регiони вже наступного року зможуть отримати безпрецедентнi кошти на первинну допомогу.

За Бюджетною резолюцiεю на 2018-2020 рр. суттεво збiльшенi розмiри тарифiв, якi покриватимуться лiкарю первинноï допомоги (терапевт, педiатр, сiмейний лiкар) за обслуговування одного пацiεнта на рiк. Якщо ранiше МОЗ казав про 240 грн за обслуговування одного пацiεнта протягом року, то зараз обiцяють платити у 2018 р. в середньому до 370 грн, а у 2019 р. - до 450 грн за обслуговування однiεï людини. При цьому за дiтей та людей похилого вiку кошти будуть значно бiльшi.

Шляхом нескладних пiдрахункiв можна побачити, що на 2000 пацiεнтiв, яких обслуговуватиме лiкар, це створить рiчний дохiд в 740 тис. грн у 2018 роцi та 900 тис. грн у 2019 р. В цей бюджет входить робота медичноï практики (лiкар + 1-2 медсестри), оренда, простi витратнi матерiали та базове покриття по аналiзах. Окремо будуть фiнансуватись лiки, перелiк яких в програмi "Доступнi лiки" плануεться розширювати.

Таких грошей сiмейнi лiкарi не бачили нiколи. Навiть пiсля сплати всiх видаткiв, вони матимуть зарплату у 4-5 разiв вищу, нiж зараз.

Полiклiнiка без черг - реальнiсть

Логiчно, що привабливiсть доходiв на "первинцi" автоматично означаε, що й вимоги до сiмейноï медицини будуть дещо iншi. Адже там, де починають працювати економiчнi механiзми, з`являεться конкуренцiя i необхiднiсть бути бiльш активним. В минулому залишаться лiкарi, якi вiд всiх хвороб призначали "льодяники з шавлiεю", не витримають конкуренцiï й тi, хто не вважаε за потрiбне ввiчливо i спокiйно пояснити пацiεнту все про хворобу i призначення. Пацiεнти своïм вибором самi вiдрегулюють, кому бути лiкарем, а кому подумати про iншу професiю.

Лiкарi отримають ще один бонус - справедливiсть в оплатi працi. Замiсть зрiвнялiвки i тарифноï ставки з`явиться можливiсть отримувати дохiд. Хороший лiкар, до якого йдуть пацiεнти, отримуватиме достойнi грошi, а поганий - матиме копiйки. Все це, як ланцюгова реакцiя, дасть поштовх до самовдосконалення лiкарiв. Нарештi первинна ланка вийде з минулого столiття та на практицi дiзнаεться, що таке електронний реεстр пацiεнтiв, електронний запис на прийом, а поступово - й що таке електронна картка.

ТОП-7 ПИТАНЬ
ПРО РЕФОРМУ "ПЕРВИНКИ"

Де i як знайти
свого сiмейного лiкаря
(педiатра, терапевта)?

Допоки в Украïнi немаε електронноï бази лiкарiв з вiдгуками пацiεнтiв, пошук доведеться робити старим перевiреним методом - шляхом опитування друзiв та знайомих. Особливу увагу потрiбно звернути на тих лiкарiв, якi працюють у найближчiй полiклiнiцi чи амбулаторiï. Варто поспiлкуватись з сусiдами, якi вiдвiдують лiкарiв на iнших дiльницях. Адже територiальна доступнiсть до медичноï допомоги маε велике значення. Ще один шлях - скористатись вiдгуками про лiкарiв в iнтернетi та соцiальних мережах. Згодом цей процес буде спрощений, адже конкуренцiя та ринок медичних послуг спонукатимуть до появи спецiалiзованих сайтiв, на яких можна буде отримати бiльш детальну iнформацiю про фаховiсть лiкаря, вiдвiдуванiсть його пацiεнтами, пiдвищення квалiфiкацiï тощо.

У будь-якому разi час, витрачений сьогоднi на пошук сiмейного лiкаря, - це iнвестицiï в своε здоров`я. Сiмейний лiкар повинен супроводжувати пацiεнта протягом життя, знати особливостi стану здоров`я i бути головним агентом, який спрямовуε до рiзних фахiвцiв в усiй медичнiй системi.

Чи буде лiкар ходити на виклики?

Рiшення про доцiльнiсть вiдвiдування пацiεнта дома ухвалюватиме лiкар. Особливо це обумовлюватиметься, якщо пацiεнт вирiшив обслуговуватись у лiкаря, який практикуε в iншому районi мiста. Тут на перше мiсце виходить iндивiдуальне спiлкування лiкар - пацiεнт, коли вони спiльно погоджують алгоритм дiй. Варто вiдзначити, що в εвропейських краïнах виклики додому - це виключення з правил, i стосуються вони складних станiв або ситуацiй, коли хворий самостiйно не може дiстатись до лiкаря. Згодом така практика буде i в Украïнi. Проте не варто боятись, що лiкарi взагалi вiдмовлятимуться вiд викликiв як таких, адже пацiεнт, який не отримуε допомогу в критичних ситуацiях, завжди зможе обрати собi iншого лiкаря.

До кого звертатись,
якщо лiкар захворiв або у вiдпустцi?

Вирiшення цього питання - вiдповiдальнiсть лiкарськоï практики, де обслуговуεться пацiεнт. Як правило, лiкарi домовляються мiж собою, хто кого пiдмiняε пiд час згаданих випадкiв. Тому пацiεнт завжди буде поiнформований, до кого йому звернутись на випадок вiдсутностi свого лiкаря.

Чи можна буде пiти на консультацiю
до вузького спецiалiста
без направлення сiмейного лiкаря?

Така можливiсть у пацiεнта буде, але в цьому випадку держава не вiдшкодовуватиме вартiсть консультацiï. Пiсля впровадження реформи на всiх рiвнях безкоштовними будуть консультацiï лише за направленням. До моменту впровадження реформи на всiх рiвнях у 2020 р. звернення громадян вiдбуватимуться так, як ε сьогоднi.

Що робити, якщо лiкар вiдмовляεться
пiдписувати декларацiю?

Лiкар не маε права вiдмовити пацiεнту в пiдписаннi декларацiï. Винятком може бути ситуацiя, якщо кiлькiсть приписаних пацiεнтiв, яких обслуговуε лiкар, перевищуε 2000 осiб.

Чи доведеться окремо
платити за аналiзи?

Базовi аналiзи, якi можуть взяти прямо в амбулаторiï чи полiклiнiцi, будуть входити в оплату сiмейному лiкарю, якого почнуть фiнансувати по новiй моделi в 2018 роцi. Вiдшкодування за бiльш складнi аналiзи держава буде перераховувати на лабораторiю чи лiкарню пiсля переходу вторинного та третинного рiвня на нову модель фiнансування.

Як держава контролюватиме,
скiльки пацiεнтiв вiдвiдали лiкаря?

Через електронний реεстр, систему E-Health. Звичайно, певнi зловживання можливi, але вони за визначенням не можуть бути масовими. Кожен пацiεнт матиме власний ID, тобто власний електронний номер, прив`язаний до його електронноï картки. I коли пацiεнт приходить до лiкаря, i на картцi, i на серверi системи E-Health будуть вiдзначенi попереднiй дiагноз, скарги пацiεнта, а також призначення лiкаря. Якщо лiкар записуватиме фiктивнi прийоми, це буде легко вiдстежити.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

По вопросам приобретения книг звоните по тел.: 649-656, 649-660